pwa_install

وب اپلیکیشن بازاد را به صفحه اصلی خود اضافه کنید

شما می توانید متناسب با browser خود در بخش تنظیمات با انتخاب گزینه افزودن به صفحه اصلی نسخه وب اپلیکیشن را نصب نمایید.